Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Tiền Phong
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho CBQL - GV - Nhân viên năm học 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG MN TIỀN PHONG

 

Số: ....... /KH- MNTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tiền Phong, ngày 8 tháng 9 năm 2018

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Năm học 2018-2019

 

Căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ CBGVNV trường năm học 2018-2019;

Căn cứ vào trình độ đào tạo và năng lực công tác của CBQL và GVNV;

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường.

Trư­ờng MN Tiền Phong xây dựng Kế hoạch phân công nhiệm vụ tới 100% CBQL - GVNV năm học 2018-2019 cụ thể như­ sau:

I. Đặc điểm tình hình:

Tổng số CBGV- Nhân viên: 32 đ/c

BGH: 04, GV: 27, NV: 1.

II. Phân công nhiệm vụ cụ thể

1. Hiệu trư­ởng: Lê Văn Cận

- Quản lý và phụ trách chung các hoạt động của trường.

- Phụ trách xây dựng các loại Kế hoạch trong năm học, kế hoạch tháng

- Trưởng ban chỉ đạo các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

- Phụ trách tài chính, cơ sở vật chất.

- Phụ trách công tác khuyến học, khuyến tài

- Phụ trách công tác xã hội hoá giáo dục.

- Tham gia dạy trẻ, hoặc dự giờ 2giờ /1 tuần.

- Phụ trách và sinh hoạt cùng tổ văn phòng

- Phụ trách BH thân thể cho CBGV và học sinh.

2. Phó hiệu trư­ởng: Thân Thị Nghị

- Phụ trách chuyên môn trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ 4 – 5 tuổi

- Tham gia dạy trẻ 4 giờ /1 tuần

- Xây dựng kế hoạch, làm báo cáo của trường khi được phân công

- Theo dõi công văn đi – đến

- Phụ trách công tác khác do hiệu trưởng phân công.

- Phụ trách công tác lao động

- Phụ trách và sinh hoạt cùng tổ mẫu giáo 5 tuổi.

- Tham gia dạy trẻ 4 giờ /1 tuần.

3. Phó hiệu trư­ởng: Thân Thị Thuận

- Phụ trách nuôi dưỡng của trường (Khẩu phần thực đơn, xuất ăn hàng ngày) các sổ sách có liên quan cùng kế toán).

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ 3 – 4 tuổi

- Phụ trách đồ dùng, học liệu của trẻ và giáo viên trong trường

- Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ mẫu giáo bé

- Tham gia dạy trẻ 4 giờ /1 tuần.

- Phụ trách phổ cập trẻ 5 tuổi

- Phụ trách các phần mềm của nhà trường

- Quản lý hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên.

4. Phó hiệu trư­ởng: Trần Thị Minh Phương

- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng của trường.

- Phụ trách chuyên môn chung

- Phụ trách Hồ sơ sổ sách của nhà trường

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ 5 – 6 tuổi

- Bồi dưỡng đội ngũ

- Phụ trách ứng công công nghệ thông tin và Web side của trường

- Tham gia dạy trẻ 4 giờ /1 tuần.

- Phụ trách kiểm tra nội bộ của nhà trường

- Tham gia các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công

5. Tổ chuyên môn.

* Nhiệm vụ chung:

- Xây dựng kế hoạch HĐ chung của tổ theo tuần, tháng, năm học.

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá hiệu quả của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của trường.

- Tham gia đánh giá xếp loại GV theo chuẩn nghề nghiệp.

- Tổ chức sinh hoạt theo định kỳ 2 tuần /1 lần.

- Giúp BGH, quản lý, chỉ đạo các thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chuyên môn do mình phụ trách.

- Phối hợp với phó hiệu trưởng, tổ chức cho giáo viên tham gia các đợt hội giảng, dự giờ, kiến tập của nhà trường.

6. Nhân viên: Kế toán : Lương Thị Oanh

- Phụ trách công tác BHXH, nâng lương của CBGV.

- Thực hiện tài chính của ngân sách nhà nước. (Các loại sổ sách đầy đủ theo quy định).

- Thực hiện các hồ sơ về tài chính nhà trường. (Các loại sổ sách đầy đủ khi hết năm tài chính).

- Quản lý các khoản thu phục vụ người học, thu chi công tác ăn bán trú, các khoản thu tự nguyện của phụ huynh,

- Chịu trách nhiệm vệ sinh hàng ngày, chăm sóc cây cảnh khu văn phòng

- Thực hiện một số công tác khác do BGH, trưởng khu phân công.

- Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được giao.

7. Giáo viên.

* Nhiệm vụ chung.

- Phụ trách lớp dưới sự phân công của BGH và công tác kiêm nhiệm(Có văn bản kèm theo).

- Đảm bảo số lượng trường giao.

- Đảm bảo chất lượng CSGD.

- Thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường cũng như của ngành.

- Thực hiện công tác CSGD trẻ, thực hiện tốt các hoạt động theo quy định điều lệ trường MN.

- Đảm bảo AT tính mạng cho trẻ, đối sử công bằng đối với trẻ.

- Thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong năm học.

- Làm từ 30- 40 bộ đồ dùng, đồ chơi, phục vụ dạy và học.

- Quản lý tài sản của lớp.

- Chịu trách nhiệm vệ sinh , chăm sóc cây cảnh khu vực trong ngoài lớp học.

- Tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên, ứng dụng CNTT vào việc nâng cao chất lượng CSGD.

- Thực hiện một số công tác khác do BGH, trưởng khu phân công.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được giao.

*Phân công giáo viên cụ thể là:

Tính từ thời điểm 5/9/ 2018

STT

Giáo viên chủ nhiệm

Lớp

Số học sinh

Địa chỉ

1

Thân Thị Lý

Thân Thị Diệu Thuần

5 tuổi A

 

Trung tâm

2

Dương Thị Hải

Thân Thị Hương Lan

5 tuổi B

 

 

Trung tâm

3

Thân Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Chinh

5 tuổi C

 

Trung tâm

4

Nguyễn Thị Ninh

Hoàng Thị Ngọc

5 tuổi D

 

Trung tâm

5

Lương Thị Tuyến

Phạm Thị Duyên

5 tuổi E

 

Trung tâm

6

 

Bùi Ngọc Hà

Hoàng Thị Mai

4tuổi A

 

Trung tâm

7

Nguyễn Thị Phượng

Trịnh Thị Loan

4tuổi B

 

Trung tâm

8

Nguyễn Thị Phương

4 tuổi C

 

Trung tâm

9

Nguyễn Thị Vân

Lê Thị Kim

4 Tuổi D

 

 

Trung tâm

10

Lương Thị Chín

3 Tuổi A

 

Trung tâm

11

Lương Thị Huyền

Trần Thị Hiên

3 tuổi B

 

Trung tâm

12

Lương Thị Nguyện

Tống Thị Nhung

3 tuổi C

 

Trung tâm

13

Khổng Thị Hồng

Thân Thị Thảo

3 tuổi D

 

Trung tâm

14

Đặng Thị Thu Hường

 

3 tuổi E

 

Trung tâm

 

Tổng:

 

 

Trung tâm

Bảng phân công có thể thay đổi theo tình hình đội ngũ thực tế của trường

Trên đây là Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho CBQL-Tổ chuyên môn- GV- NV năm học 2018-2019.

Hiệu trưởng yêu cầu CBQL, GV, NV, trưởng khu, tổ trưởng chuyên môn, tổ văn phòng, thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã phân công. Ban thi đua đánh giá kết quả và bình xét thi đua cuối năm học gắn với nhiệm vụ được giao./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT B/c;

- CBGV trường MN;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Văn Cận

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết